ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ขนทัพกิจกรรม จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

024

           วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตตรัง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ ตัวแทนหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์   วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตตรัง หรือ PSU Open Week ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแสดงศักยภาพความเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของชุมชนด้วย

นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล ยังได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การประกวด การอบรมสัมมนา นิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงการ “อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง การบริหารข้อมูลทางการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ” สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่กำไรที่ยิ่งกว่า การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Pre O-Net @ PSU การแข่งขันตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ปีที่ 6 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการประกวดถ่ายภาพ “วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีตรัง ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “ตรัง... ยุทธจักรความอร่อย” และ “เสน่ห์เมืองตรัง” การบรรยายพิเศษ “เจาะลึกกฎ TCAS’62” และอีกหลากหลายกิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ซึ่งคาดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน จะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีอันน่าประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน.

009
008
007
006
005
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
001
002
003
004