ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

002

          วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ คุณจิตภัสร์ กฤดากร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คุณระลึก หลีกภัย และคณะ ที่มาร่วมในโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติ จากคุณจิตภัสร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสขลานครินทร์ ได้ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทุนการศึกษา และการสมัครเข้าศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

          โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษาที่เตรียมตัวไปฝึกงาน  และสหกิจศึกษา  ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักศึกษาต่อสถาบันการศึกษาที่เรียนมา ทั้งยังเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของสถาบัน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ให้เป็นแนวทางที่นักศึกษาจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนสู่สถาบันในอีกทางหนึ่งด้วย.

001
003
004
005
006
007
008
009