ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลThe most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ประเทศกัมพูชา

004

วันนี้ (29 มกราคม 2562) อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเผยว่า เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม ที่ผ่านมา ได้นำนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัล 1 รางวัล

ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ทีม ได้แก่ ทีม Green Point Campaign ประกอบด้วย นายเอนกพล เมธากิตตินันต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ นางสาวชลธิชา พรหมศรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และนายศักดิ์พงศ์ เย็นใจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และทีม Cattail Oil-Absorbment ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์มณี และนายวรเมธ ณ ระนอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และนางสาวชไมพร สุดใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Cattail Oil-Absorbment ได้รับรางวัล The most innovative team award

ในการเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบวิชาการ วิทยาเขตตรัง ได้เดินทางเพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป ในปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นเจ้าภาพโดยจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วย.

011
012
010
007