ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือ คณะรัฐศาสตร์ วข.ปัตตานี จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

027

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วย ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เข้าร่วมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Englishfor Pol.Sci Camp) ครั้งที่ 1โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รวม 50 คน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวว่า โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความตื่นตัวต่อการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมโครงการ รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคมของมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดบรรยากาศที่เป็นสากลมากขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตได้.

018
023
039
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ค คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ @commercepsu