ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐาน PSU-TPSF

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐาน PSU-TPSF
DrParichart copy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย สาขาวิชาการบัญชี 
ผ่านการประเมิน UK Professional Standards Framework 
ในระดับ Senior Fellow ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในระดับ "สามัตถิยาจารย์" (Scholarly Teacher)
AAom

อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี สาขาวิชาการบัญชี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในระดับ วิชชาจารย์ (Profesional Teacher)

dr.sudatip

ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในระดับ ดรุณาจารย์ (FellowTeacher)