ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ผลงานวิจัยของ นศ.สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

008

          อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง” ไปยังคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารพัฒนาสังคม”ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

           ผลงานการวิจัยดังกล่าว จัดทำโดย นายชลันทร ศรีธรรมโชติ รหัสนักศึกษา 5750111067 นายภัทรพล วรรณราช รหัสนักศึกษา 5750111177 และ นางสาวระวิวรรณ สุขพิลาภ รหัสนักศึกษา 5750111188 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมวิจัย.

001
004
003
005
006
007
002