ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

14-11-2019

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชคกาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา...

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Mobility Programme)

13-11-2019

              คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ Faculty of Art and Social...

สาขา ICM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงานด้านการผลิตและระบบสารสนเทศฯ ณ บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

06-11-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ดร.อรชนก ช่องสมบัติ อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม พร้อมด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์...

นักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

29-10-2019

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ นางสาวกรรณิการ์...

หลักสูตร MBA คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ กับบริษัทเอกชนและสถานศึกษาชั้นนำ

28-10-2019

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม “โครงการยุวชนประกันภัย”

17-10-2019

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการMARCO POLO Project ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

02-10-2019

          เมื่อวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

13-09-2019

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

สาขาวิชาศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

12-09-2019

          วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7...

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง ดูงานด้านการบริการและการท่องเที่ยว ภาคใต้ จังหวัดกระบี่-ภูเก็ต

09-09-2019

          เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ดร.ทิพวรรณ...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

05-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ ...

ม.อ.ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

02-09-2019

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าท่าข้าม”

02-09-2019

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หลักสูตร บธ.บ.การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

หลักสูตร รป.บ.การจัดการรัฐกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

29-08-2019

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ม.อ. ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

29-08-2019

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เชิดชูครู...

บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ม.อ.ตรัง เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

29-08-2019

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่...

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

26-08-2019

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

26-08-2019

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด”

26-08-2019

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” ณ บริเวณสถานีรถไฟห้วยยอด...

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

26-08-2019

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ - จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

16-08-2019

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 62 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร...

หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง นำเสนองานวิจัย ณ เมืองโบโกร์ อินโดนีเซีย

07-08-2019

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ...

ม.อ. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ “การทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ที่วิทยาเขตตรัง

05-08-2019

           วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม พร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE ให้นักศึกษา

05-08-2019

***** เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็น MikroTik Certified Trainer...

ทีมบริหารชุดใหม่ คณะพาณิชย์ฯ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา

02-08-2019

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชุดใหม่ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจฯ

02-08-2019

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ณ ห้องบรรยาย 2121 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง จัดพิธีทำบุญ-ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน

02-08-2019

          วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม...

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ทุนละ 10,000 บาท

02-08-2019

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

24-07-2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนา เชิญศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ให้รุ่นน้องปี 1

24-07-2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล เทพมณี คุณฐิติโชติ จารุโศภิตกุล คุณสรพงษ์...

ม.อ.ตรัง เชิญ ‘คุณไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ’ บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

22-07-2019

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รักษาการคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง

05-07-2019

          เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำโดย ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา...

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ ณ UUM ประเทศมาเลเซีย

05-07-2019

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ PSU-UUM Summer Program:...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

25-06-2019

วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ทีมบริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์...

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

24-06-2019

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หังหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ณ...

คณะพาณิชย์ จัดอบรม การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์

07-06-2019

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบที่ 4

31-05-2019

          วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์...

ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากHEZE University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการ

29-05-2019

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง หารือโอกาสความร่วมมือ กับ School of International Education, Shanghai University

28-05-2019

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) รองศาสตรจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

28-05-2019

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

23-05-2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่จัดแสดงบูธนำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ...

สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3

22-05-2019

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ห้องเรียน L1221 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ...

สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

16-05-2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์...

สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16-05-2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์...

สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

16-05-2019

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์...

สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

16-05-2019

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์...

สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมIntergrated Research วิทยาเขตตรัง

08-05-2019

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Intergrated Research วิทยาเขตตรังจัดโดย...

ม.อ. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2562

07-05-2019

          วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธาน ชี้แจงขั้นตอนสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

26-04-2019

วันนี้ (26 เมษายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์...

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

26-04-2019

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย...

อาจารย์สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน THAILAND INSURANCE SYMPOSIUM 2019

23-04-2019

วันนี้ (23 เมษายน 2562) ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ ตัวแทนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

ม.อ.ตรัง ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 24 (2/2562)

22-04-2019

วันนี้ (22 เมษายน 2562) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 24...

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนTCAS รอบที่ 2 “โควตาภูมิภาค”

18-04-2019

วันนี้ (18 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

สาขาวิชาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

18-04-2019

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ...

ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจาก คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17-04-2019

วันนี้ (17 เมษายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

สาขาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

11-04-2019

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง...

ข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่