คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ PSU Business Idol (startup Talk) ให้ความรู้นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.เมธาวี ว่องกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PSU Business Idol (startup Talk) จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน...

อ่านเพิ่มเติม

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมAdvanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart ให้พนักงาน บ.ไทยกอง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง งานบริการการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอบรม Advanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart ให้ความรู้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยกอง จำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด อบรมหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ ภายใต้เงื่อนไขประเทศไทย 4.0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจและ อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ...

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อ.ตรัง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีฯ ให้นักเรียน ม.ต้น ตามโครงการ ม.พี่เลี้ยง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม และอาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ...

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เปิดประสบการณ์เข้าดูงาน 3 บริษัทประกันภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และ อาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ...

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.สุรนัย ช่วยเรือง อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ และอาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 37 คน ...

อ่านเพิ่มเติม