ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้ด้านหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการตลาด รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งนำความสามารถในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชื่อหลักสูตร  

          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

          Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม         

          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

          Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ           

          บธ.บ. (การตลาด)

          B.B.A. (Marketing)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาด ที่มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในสาขาวิชาการตลาด ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาการตลาด
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการนำความรู้ทางด้านการตลาด ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดต่างๆในปัจจุบัน
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานในองค์การและสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

- ดาวน์โหลดโครงสร้างหลัีกสูตร

- ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชาAdditional information