ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สารจากคณบดี

 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพและตระหนักถึงบทบาททางสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี ในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ การจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546

 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาภาษา และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยปัจจุบันคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ และมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งนอกจาก   พันธกิจการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการยังมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

 ในนามของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวปไซต์นี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และหวังว่า เวปไซต์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย
                               คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ