ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1721
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51754,51810
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.