ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1756
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel. 0-7520-1601
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51805
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์พฤฒ ยวนแหล

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Tel. 0-7520-1757
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51858
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Tel. 0-7520-1707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.