ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1756
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51823
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์
Tel.  0-7520-1756
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
Tel.  0-7520-1707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุรนัย ช่วยเรือง
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51822
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล
Tel.  0-7520-1661
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย
Tel.  0-7520-1762
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ดลินา อมรเหมานนท์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51835
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช
Tel.  0-7520-1794
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์
Tel.  0-7520-1785
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี
Tel.  0-7520-1799
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51809
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51821
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สรัญญา โยะหมาด
Tel.  0-7520-1660
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.