ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1601
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี
Tel.  0-7520-1602
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม
Tel.  0-7520-1764
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51830
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51806
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ANNY MARDJO
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51800
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์
Tel.  0-7520-1603
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์
Tel.  0-7520-1780
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51841
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51837
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม
Tel.  0-7520-1778
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง
Tel.  0-7520-1605
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์
Tel.  0-7520-1604
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อรชนก ช่องสมบัติ
Tel.  0-7520-1615
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ
Tel.  0-7520-1601
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.