ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51805
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51842
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์
Tel.  0-7520-1771
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51805
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.กฤติยา ดวงมณี
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51820
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.พงศกร พิชยดนย์
Tel.  0-7520-1631
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นฤบาล ยมะคุปต์
Tel.  0-7520-1790
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51810
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.เมธาวี ว่องกิจ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51818
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สุธิภรณ์ ตรึกตรอง
Tel.  0-7520-1787
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ
Tel.  0-7520-1789
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr.TAO LU
Tel.  0-7520-1767
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน
Tel.  0-7520-1739
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน
Tel.  0-7520-1798
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี
Tel.  0-7520-1634
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์
Tel.  0-7520-1632
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด
Tel.  0-7520-1758
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์
Tel.  0-7520-1649
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล
Tel.  0-7520-1
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51855
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์
Tel.  0-7520-1633
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.