ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์พฤฒ ยวนแหล

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1757
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์เสาวณีย์ บางโรย
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51802
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51808
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย
Tel.  0-7520-1746
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.บุญจิรา มากอ้น
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51836
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ
Tel.  0-7520-1792
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พฤฒ ยวนแหล
Tel.  0-7520-1757
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ศิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
Tel.  0-7520-1772
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สุดใจ จิโรจน์กุล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51833
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51804
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์
Tel.  0-7520-1723
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51854
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ชัยยา น้อยนารถ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51857
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51803
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์
Tel.  0-7520-1721
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ
Tel.  0-7520-1793
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์สุชานุช พันธนียะ
Tel.  0-7520-1786
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง
Tel.  0-7520-1736
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ
Tel.  0-7520-1725
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51849
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51848
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง
Tel.  0-7520-1737
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.