ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณาจารย์ - สาขาวิชาภาษา

ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51858
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เถรว่อง
Tel.  0-7520-1693
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ณฐ ย่าหลี
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51852
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51819
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ณกมล หนูดี
Tel.  0-7520-1755
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ
Tel.  0-7520-1795
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์
Tel.  0-7520-1796
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51827
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51853
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51813
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์KENT DALE HAMILTON
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51815
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์
Tel.  0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51858
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์
Tel.  0-7520-1782
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สติมา โรจนวงศ์ชัย
Tel.  0-7520-1709
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์พรรษา พรหมมาศ
Tel.  0-7520-1754
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลาศึกษาต่อ