ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดอบรม “Financial Literacy in Daily Life” โดยวิทยากรจาก ธปท. สำนักงานภาคใต้

001

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ผู้ชำนาญการด้านกำกับธุรกิจ Non-bank และรับเรื่องร้องเรียน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และคุณอารียา ยวงทอง ผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชาการเงินในชีวิตประจำวัน (Financial Literacy in Daily Life) 942-400 รายวิชา Foundation of Finance  946-293 และรายวิชาการลงทุน (Principle of Investment) โดยบรรยายในหัวข้อ การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด การออมเงิน และการลงทุนขั้นพื้นฐาน ก้าวทันระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรู้เท่าทันภัยการเงิน. 

002
003
004
05