ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 001

           วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562)  ดร.พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณดำรงศักดิ์ เกียรติเกษมชัย ผู้จัดการสาขาเอสพลานาด รัชดา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกับทางสาขาวิชาในปีนี้และในอนาคต จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้.