ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท แซงโกแบง-เวเบอร์ จำกัด001

           เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562  ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัทแซงโกแบง-เวเบอร์จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณชลธิชา ไชยรินทร์ ตำแหน่ง Human Resources และคุณณัฐพล นทีธีรศานต์  ตำแหน่ง Marketing Communication ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้ #MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

002