ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทรู ทัช จำกัด
0012

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทรู ทัช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร Outsource Call Center มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และบุคลากร เทียบเท่าระดับสากล จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

001