ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท บุญมีแล็ป จำกัด001

           วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท บุญมีแล็ป จำกัด ผู้ดำเนินงาน เว็บไซต์ www.BlueBasket.market ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผู้จำหน่ายสินค้าสุขภาพในรูปแบบระบบตลาดนัดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธัญญา ทรรพนันทน์ Business Director ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกับทางสาขาวิชาในปีนี้และในอนาคต จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61 👍