ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัดPao01

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้การรักษาพยาบาล ได้รับเกียรติจากคุณยุวดี ช่อสุวรรณ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (ลูกค้าองค์กร) และ คุณรัชนี อินทะรังษี ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย2 เครือ รพ.เปาโล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังมีพนักงานฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาลร่วมถ่ายภาพ จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61 

001