ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัดCP001

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ในเครือบริษัท ซีพีออลล์ ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ท International Fast Food and Beverage Chain Store โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร มหาวิทยาลัย ร้านกาแฟ เป็นต้น ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตยา รื่นเริง รองผู้จัดการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ และคุณจารุวรรณ อินทะเว ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

 #MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61