ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัดPruek001

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด และเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ได้รับเกียรติจากคุณญยวีร์ ฐิติคุณคุณาธรณ์ Deputy International Sales & MKT Manager ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้ 

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61