ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท แทนเจอรีน จำกัดtang002

          วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท  แทนเจอรีน จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่เป็น “ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้าได้รับเกียรติจากคุณสุนทรี ลาภจงประเสริฐ Sales and Marketing ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

tang001