ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทัวร์ริ่ง เซ็นเตอร์จำกัดTC001

            วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทัวร์ริ่ง เซ็นเตอร์จำกัด ผู้ดำเนินงานธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวพรีเมี่ยมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานลูกค้า ทั้งในยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิโชค วงศ์สมบูรณ์ Sales and Marketing Managerให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกับทางสาขาวิชาในปีนี้และในอนาคต จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61