ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด







Leo002

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (Leo Burnett Group Thailand) ซึ่งเป็นเอเยนซี่โฆษณาติด 5 อันดับแรกของประเทศไทย ดูแล Global Brand แบรนด์ไทย และโครงการของภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากคุณจุฬรี สิริแสงทักษิณ Associate Planning Director ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้ 

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

Leo001