ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอไทม์มีเดียAtime001

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท เอไทม์มีเดีย ผู้ผลิตและผู้นำรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณเบญจมาศ เปาทอง หัวหน้าแผนกการตลาด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้.

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61