ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัดGMM001

           เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ผู้ผลิตรายการบันเทิง ละคร และซีรีส์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน และ จีเอ็มเอ็ม 25 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนัฐดา ทิมไธสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้ 

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61