ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)CP002

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิวดี สวัสดิ์มงคล ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ คุณศรุดา สถิตวรพจนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย merchandiser คุณดวงภัสสร์ กฤษณา เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Gulp ฝ่าย SII drink และ คุณชนกันต์ ศรีกงพาน เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาในปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

CP001