ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และ โรงแรม Amara BangkokPRG001

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณระวี คุณวิภูศีลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ และคุณนรรจ์  จงวิทูกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยว ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน

          นอกจากนั้น ดร.ปิยะนุช ยังได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรม Amara Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัณย์  แพทย์​พันธุ์​ Training​ Manager&English Instructor และคุณสุพจน์​ พรรณวัตร​ Outlet​ Manager​ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกันจึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

PRG002
PRG003