ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพี  ออลล์ จำกัด  (มหาชน)711 001

             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ บริษัท ซีพี  ออลล์ จำกัด  (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณบันเทิง ตั้งปรัชญาวุธ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Feild Merchandising Data & Analysis ด้าน Data Support (Commercial) คุณสิทธิกร วัฒนไวฑูรย์ชัย เจ้าหน้าที่ Field Merchandising Data และคุณสตรีรัตน์ เพชรเล็ก เจ้าหน้าที่ Merchandising Data ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจ

            นอกจากนั้น ดร.ปิยะนุช ได้รับเกียรติจากคุณอรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์  ผู้จัดการฝ่าย Marketing & Merchandise Coordinate คุณสุพรรณศิริ นาคน้อย เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่าย Marketing & Merchandise Coordinate คุณพรศรี ขยันกิจพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Plancgeam & MIP และคุณสุภาวดี สุริยะสกุลชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก Planogram & MIP ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

CP001