ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท สกูซี่ อิตาเลียน เรสเตอรองก์จำกัดSCOO001

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท สกูซี่ อิตาเลียน เรสเตอรองก์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณอิสรีย์  ลีลาสุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายการตลาด และคุณธเนษฐ ฟ้าอรุณ graphic design ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจในครั้งนี้และปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้.

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

SCOO002