ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัดp003

            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (เว็บไซต์ Kawebook.com ) ในเครือกลุ่มบริษัท กานดา กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ ขายหนังสือออนไลน์ E- BOOK และสื่อออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง เจ้าของบริษัท คุณจาริยา เพิ่มความเจริญ Managing Editor International Coordinator และคุณภานุเมศน์ ปั่นแก้ว Marketing Executive ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสาขาในการร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาในปีต่อไปร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทมา ณ โอกาสนี้

#MKT #PSUTrang #ฝึกงานสหกิจ61

p002
001