ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาด้านไมซ์ในภูมิภาคภาคใต้

001

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “10th Coach the Coaches Program for MICE Industry” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาด้านไมซ์ในภูมิภาคภาคใต้” ขึ้น ณ โรงแรมดวงจิตต์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไมซ์และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย (networking) กับผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง สสปน. และ 7 สถาบันการศึกษาในภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ คณะบริการและการท่องเที่ยว และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ Faculty of Hospitality and Tourism, PSU (Phuket)

002
003
004
005
006