ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคและเงินเฟ้อ

007

วันนี้ (10 เมษายน 2562) อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ ดร.ศิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคและเงินเฟ้อแก่นักศึกษาที่สนใจ โดยปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมมือกับกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา บุคลากร เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน.

001
002
003
004
005
006
008