ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจาก คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

005

วันนี้ (17 เมษายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพ ตลอดจนศึกษาดูงานระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ.

001
002
003