ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561005

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ เหมมัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2561.

004
001
002 
003