ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 24 (2/2562)

001

วันนี้ (22 เมษายน 2562) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 24 (2/2562)โดยมี  นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 24 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 4 มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตตรัง ช่วง 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) โครงสร้างสายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตตรัง ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง การขอเพิ่มรายวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน1 หลักสูตร.

002
003
004
005
006