ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

อาจารย์สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน THAILAND INSURANCE SYMPOSIUM 2019

001

วันนี้ (23 เมษายน 2562) ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ ตัวแทนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันภัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 THAILAND INSURANCE SYMPOSIUM 2019 "Proactive InsurTech for National Sustainability" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการแระกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

002
003
004
005
009
010
011
012