ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธาน ชี้แจงขั้นตอนสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

001

วันนี้ (26 เมษายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสรรหาคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ แทนคนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับฟังการชี้แจง.

002
003
004
005
006