ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2562

003

          วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 5/2562) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.

004
005
006
007
008
009