ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมIntergrated Research วิทยาเขตตรัง

001

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Intergrated Research วิทยาเขตตรังจัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานนโยบายและการดำเนินงานงบบูรณาการ และทุนสนับสนุน

กิจกรรม Intergrated Research วิทยาเขตตรังมีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตตรัง ปี 2562 โครงการ ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง กรณีศึกษาความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน โดย ดร.กฤติกา ดวงมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นำเสนอการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดย ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู  รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

002
003
004
005
006
007
008