ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0063

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่จัดแสดงบูธนำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง” หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการบริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1

โครงการบริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1 จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทฤษฎีด้านการออกแบบจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความรู้ด้านการตลาด จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะให้ข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีองค์ประกอบด้าน 4P’s ทฤษฎีองค์ประกอบด้านการบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีการตลาดเชิงสัมพันธภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการยังได้รู้จักการนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการคิดเชิงบูรณาการและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0001
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0002
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0011
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0019
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0029
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0034
โครงการทครวง ๑๙๐๕๒๓ 0065
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ PR PSU TRANG