ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากHEZE University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการ

005

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ นาย Liu Xingtan Vice President HEZE University และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเหอเจ๋อ HEZE University เมืองชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต โดยได้ร่วมพูดคุยทางด้านสาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา. 

001
002
003
004