ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

005

วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ทีมบริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ.

001
002
003
004