ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ ณ UUM ประเทศมาเลเซีย

u001

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ PSU-UUM Summer Program: English and Management Course ณ School of Economics, Finance and Banking (SEFB) มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

สำหรับโครงการ ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ PSU-UUM Summer Program: English and Management Course นี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นเวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2562 รวมถึงยังมีโอกาสได้รับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคารจากคณาจารย์ของ School of Economics, Finance and Banking (SEFB) และการทัศนศึกษาดูงานด้านธุรกิจในประเทศมาเลเซียจำนวน 3 แห่งอีกด้วย

ในการนี้คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชียังได้เข้าพบและหารือความร่วมมือกับ Professor Dr.Russyani Ismail คณบดี School of Economics, Finance and Banking และทีมบริหารคณะ เพื่อหาโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต.

ขอบคุณภาพประกอบจาก UUM Official Facebook

u002
u003
u004
u005
u006