ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ทุนละ 10,000 บาท

i001

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา พร้อมด้วย นางสาวธัญกมล จันทร์แนม และ นางสาวภัทรจาริณ จินดารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคมประกันชีวิตไทย รางวัลละ 10,000 บาท.

0123
004