ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจฯ

003

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) ณ ห้องบรรยาย 2121 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาและการฝึกงาน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีอาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ประธานหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ.

001
002
004