ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหารชุดใหม่ คณะพาณิชย์ฯ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา004
วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชุดใหม่ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน.
002
001
003